Dostatek vody není ani pro Jesenicko samozřejmost

10.11.2020

Nejvýznamnější vodohospodářská společnost v regionu, Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s. se stará o zdroje vody. Naposledy to byl rozsáhlý průzkum v okolí Studničního vrchu, kde se na základě výsledků chystají technická opatření vedoucí ke zpomalení odtoku vody.

Jednou ze strategických rolí společnosti Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s. (dále jen VAK), je péče o vodní zdroje. Na významu naše úloha nabývá s tím, jak se dostatek této strategické suroviny stává méně samozřejmým a jak si VAK, coby největší vodohospodář v regionu, uvědomuje svoji pozici lídra v dané problematice.

Pro naši společnost to znamená vícero aktivit, jednou z nich je péče o zdroje vody. A protože zásadní lokalitou vody pro jesenické lázně a část Jeseníku je Studniční vrch, zpracovává VAK hydrologický průzkum dané lokality. Jeho realizaci provádí ostravská společnost UNIGEO a.s.

Naší motivací byl záměr realizovat technická opatření vedoucí ke zvýšení retenční schopnosti lesních pozemků a snaha zachovat vydatnost pramenů, z nichž je zásobována část Jeseníku. Zkoumáno bylo asi 8 kilometrů čtverečných Sokolského hřbetu, přičemž v I. etapě šlo o průzkum 11 pramenů (např. Finský pramen, Večerní pramen, Slovanský pramen...) a 7 povrchových toků (např. Kalvodka, Vidnávka, Lubina...). Navazující II. etapa už se podrobněji zaměřila jen na 4 prameny (Jitřní pramen, Vilémův pramen, Rumunský pramen, Priessnitzův pramen).

A co obnáší průzkum jedné takové lokality? Třeba měření průtoku na 21 místech, vykopání sond, opakované kontroly a pořizování fotodokumentace sledovaných míst atp. Díky sběru a vyhodnocení dat pak může dojít k přesnému vytipování pramenišť, jež zasluhují největší pozornost.

V případě Studničního vrchu se VAK zaměřil na povodí Priessnitzova potoka a Pekelného potoka. Záměr okomentoval technický ředitel společnost Robert Černý: "Šli jsme do toho s tím, že v obou plochách provedeme technická, přírodě blízká opatření, která poslouží k akumulaci odtoku, ke snížení rychlosti odtoku srážkových vod, zadržení vody v krajině a následně k pozvolné infiltraci do země.".

Následné technické práce a jejich výsledky potvrdily, že v oblasti Pekelného potoka dává smysl realizovat pilotní stavbu přehrážek bez spodních výpustí, na jejichž vhodnost nás upozornily kopané sondy. Opatření přispěje ke zpomalení odtoku vody, což je nezbytná reakce na klimatickou změnu. "Je povinností nás vodohospodářů na tyto negativní trendy reagovat včas, abychom pro Jesenicko zajistili dostatek pitné vody.", vysvětlila zodpovědnost VAK jeho ředitelka Lenka Podhorná. Samotná stavba přehrážek je naplánována na roky 2021-2022.

V následujících letech VAK plánuje napojení nových vodních zdrojů, a to konkrétně Keprnický potok (třetí zdroj pro ÚV Adolfovice) a zdroj podzemní vody v Horní Lipové. Dále bude zahájen hydrogeologický průzkum i v oblasti Křížového vrchu. V hledáčku máme také zřízení nového vodního zdroje v horní části Domašova.

Představte si sebe v parném létě na rozpálené betonové dlažbě náměstí anebo na sluncem sežehnutém trávníku městského parku. Rtuť teploměr směřuje ke 30 °C a přilehlý potok je spíše potůček, pramínek se tak tak dere mezi kameny. Pak přijde mrak a vylije všechnu svoji vodu na malém kousku, že se proud hnědé vody valí i po cestě i přes pole....

Na základní škole v Písečné si pod názvem Živá voda vymysleli celoroční projekt, v jehož rámci se děti učí a dovídají zajímavé informace o nejdůležitější surovině na Zemi - vodě. V rámci různých aktivit, jako je malování, tvoření a soutěžení, se také seznamují s mnohými vodními prameny Jeseníků a Rychlebských hor - bohatstvív tohoto kraje.

Osvěta a společenský tlak stále více lidí utvrzuje v tom, že kapr do vany před Vánoci nepatří a že rituál vracení vánočního kapra do rybníka je hloupost. Přesto je stále dost lidí lpících na těchto tradicích. Dovolte nám tedy připomenout několik důležitých doporučení pro nákup vánoční ryby.