Voda v naší krajině

09.12.2022

Adaptace na klimatickou změnu je pořádná výzva, v tuhle chvíli se cení každá sebemenší snaha, jak přispět. Například Skautský institut ve spolupráci se spolkem Živá voda vyrobil zajímavé video 'Voda v naší krajině', které by se mělo stát snad i povinným pro správce vodních toků, zástupce samospráv, vlastníky lesních a zemědělských pozemků, managementy vodohospodářských společností a všechny lidí, jimž není úbytek vody lhostejný.

Podle autorů videa jsou na vině kromě samotné změny klimatu další tři skutečnosti, jež se týkají celé země s různou intenzitou. Je to neutuchající rozšiřování zastavěných ploch, z nichž voda odteče hodně rychle. S tím tak trochu souvisí úbytek mezí a luk na úkor intenzivně obdělávané orné půdy. Do třetice je ve výčtu příčin zmíněno vcelku rozšířené podzemní odvodnění zemědělské půdy, což se v ČR týká asi ¼ její rozlohy. Odborníci na zadržování vody míru odvodnění na některých místech považují za nadbytečnou.

Důležité pro současnou situaci je, že všichni zainteresovaní aktéři mají k dispozici mnoho nástrojů, jimiž se mohou klimatické změně a úbytku vody v krajině postavit. Ideální je začít od samotných pramenů potoků a řek, budovat mokřady, poldry, příkopy, svejly, remízky..., prostě cokoli, co vodu zpomalí. Budovat nové tůně, rybníky a rybníčky, zvětšovat ty stávající, protože v Česku, co nespadne v podobně deště, to k nám odnikud nepřiteče.

Foto (zdroj): Unsplash

Představte si sebe v parném létě na rozpálené betonové dlažbě náměstí anebo na sluncem sežehnutém trávníku městského parku. Rtuť teploměr směřuje ke 30 °C a přilehlý potok je spíše potůček, pramínek se tak tak dere mezi kameny. Pak přijde mrak a vylije všechnu svoji vodu na malém kousku, že se proud hnědé vody valí i po cestě i přes pole....

Na základní škole v Písečné si pod názvem Živá voda vymysleli celoroční projekt, v jehož rámci se děti učí a dovídají zajímavé informace o nejdůležitější surovině na Zemi - vodě. V rámci různých aktivit, jako je malování, tvoření a soutěžení, se také seznamují s mnohými vodními prameny Jeseníků a Rychlebských hor - bohatstvív tohoto kraje.

Osvěta a společenský tlak stále více lidí utvrzuje v tom, že kapr do vany před Vánoci nepatří a že rituál vracení vánočního kapra do rybníka je hloupost. Přesto je stále dost lidí lpících na těchto tradicích. Dovolte nám tedy připomenout několik důležitých doporučení pro nákup vánoční ryby.