Představujeme vodní toky Jesenicka: Vidnávka

06.07.2021

Vidnávka pramení ve výšce 880 metrů nad mořem na svahu Studničního vrchu v jižní části Rychlebských hor. Na území Jesenicka (od pramene po hranici s Polskem) urazí 25,5 kilometrů. Říčka protéká Vápennou, Žulovou, Kobylou nad Vidnávkou, Velkou Kraší a Vidnavou, k nejhezčím partiím toku patří souběh Vidnávky se železniční tratí mezi Kobylou a Žulovou. Pokud jde o významnější přítoky, které říčku "živí" vodou, jsou to potoky Černý, Skorošický a Stříbrný.

Vidnávka sice nezasahuje do žádné chráněné krajinné oblasti, ale protéká v blízkosti dvou chráněných území - Vidnavské mokřiny a okolí jeskyní Na Pomezí. Je biotopem mihule potoční či raka říčního, a taky rajónem ledňáčka.

K největším zásahům člověka do toku došlo po povodních v letech 1903 a 1997. Dnes je Vidnávka upravena zhruba v polovině z celkové délky, zejména když protéká výše zmíněnými obcemi. Z větší části je koryto upravenou na dvacetiletou vodu, pouze od Kobylé po Hukovice je ochrana před povodněmi nedostatečná (přibližně jen na 5letou vodu).

Na toku se vyskytuje na 105 spádových a stabilizačních objektů a jen dva plní vzdouvací funkci (v Tomíkovicích a Hukovicích). V nivě neexistují žádné významnější akumulace vody v podobě rybníků a nádrží, pouze ojediněle se u toku nachází několik zatopených lomů.

Pokud jde o hodnocení z pohledu vodohospodářů, ti zde sledují zcela vyrovnanou bilanci, jediným "deficitním" odběrem jsou lázeňské prameny v lázních Lipová z lokality Na Pomezí.

Kvalita vody ve Vidnávce je celkově hodnocena jako voda jen mírně znečištěná.

Text, foto (zdroj): Povodí Odry

Osvěta a společenský tlak stále více lidí utvrzuje v tom, že kapr do vany před Vánoci nepatří a že rituál vracení vánočního kapra do rybníka je hloupost. Přesto je stále dost lidí lpících na těchto tradicích. Dovolte nám tedy připomenout několik důležitých doporučení pro nákup vánoční ryby.

Adaptace na klimatickou změnu je pořádná výzva, v tuhle chvíli se cení každá sebemenší snaha, jak přispět. Například Skautský institut ve spolupráci se spolkem Živá voda vyrobil zajímavé video 'Voda v naší krajině', které by se mělo stát snad i povinným pro správce vodních toků, zástupce samospráv, vlastníky lesních a zemědělských pozemků,...

Příští vodácká sezóna začne veseleji pro vodáky plavící se na tuzemských řekách. Prezident ČR podepsal novelu, podle níž bude u posádky bezmotorového plavidla možné mít až 0,5 promile alkoholu v krvi. To v praxi znamená asi tak dvě desítky či dvojku vína. Ovšem pozor, tohle rozvolnění pravidel bude platit jen na vymezených úsecích, kde není takový...