Pravidla fotosoutěže podrobně

 • Pořadatel: Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., Tyršova 248/16, 790 01 Jeseník, 
  IČ: 65138066, B 1211 vedená u Krajského soudu v Ostravě.
 • Doba a místo trvání: Soutěž se koná v době od 24.3.2021 do 26.4.2021. Soutěž probíhá na stránkách www.jesenickavoda.cz.
 • Podmínky účasti: Účastníkem soutěže je osoba starší 18 let věku k datu 24.3.2021, která odesláním soutěžní fotografie na e-mail info@vakjes.cz souhlasí s pravidly fotosoutěže 'JESENICKÁ VODA'. Účastník souhlasí s tím, že u jeho fotografie bude v galerii soutěžních fotografií na webu Jesenickavoda.cz uveden název fotografie, jméno a příjmení soutěžícího a místo (město/obec) jeho bydliště.
 • Vstup do soutěže : Zájemce se zapojí do soutěže tak, že v době trvání sběru soutěžních fotografií (od 25.3.2021. do 12.4.2021) zašle svůj soutěžní snímek, který bude zachycovat jakýmkoli způsobem "jesenickou vodu" (např. voda a... Jeseník, Jesenicko, Jeseníky, Priessnitz apod.).
 • Průběh soutěže a určení výherců: Soutěžící vstupuje do soutěže ve chvíli zaslání fotografie.

Fotografie nesmí obsahovat jakákoliv nevhodná vyjádření, která by byla v rozporu s dobrými mravy, s obecně přejímanými pravidly slušnosti a mravnosti nebo která by snižovala lidskou důstojnost. Také nesmí obsahovat prvky pornografie, násilí, pohoršující nebo jinak nevhodný obsah. Nesmí hanit národ, rasu, etnickou nebo jinou skupinu osob. Nesmí dále podněcovat nebo schvalovat trestnou činnost nebo navádět k nemravnému chování. Nesmí obsahovat prvky nebo části, ke kterým uplatňují práva autorská nebo související s právem autorským nebo duševním vlastnictví třetí osoby. Organizátor má právo vymazat jakoukoli fotku, která nebude odpovídat pravidlům nebo bude poškozovat dobré jméno firmy, a to bez jakékoliv náhrady a bez povinnosti uvádět důvody takového rozhodnutí. To platí i o fotografiích technicky pro soutěž nepoužitelných. Účastník souhlasí s tím a uděluje bezplatnou licenci pořadateli k tomu, že jím vložená fotografie včetně názvu fotografie, jména a místa bydliště (město, obec) autora bude zveřejněna na Internetu v souvislosti s touto soutěží a bude předmětem hlasování. Účastník bere na vědomí, že jednou zveřejněná fotografie se může na Internetu šířit mimo vůli pořadatele, a že za takové šíření pořadatel neodpovídá. 

 • Výhry: Výherce získá jako dar sodastream a/nebo knihu. Oceněno bude pět fotografií s nejvyšším počtem hlasů. V případě rovnosti může pořadatel určit vítěze např. dodatečným hlasováním.
 • Pravidla hlasování: Z jedné e-mailové adresy může přijít pouze jeden hlas. E-maily hlasujících nebudou pořadatelem shromažďovány, po skončení soutěže budou na straně pořadatele smazány.
 • Oznámení a předání výher: Pro oznámení výher budou využity poskytnuté kontakty, a to e-mailová adresa, uvedené účastníkem při registraci. V případě výhry bude výherce požádán o zaslání dalších kontaktních údajů potřebných k předání/zaslání výhry. Nebude-li výherce reagovat ani na druhý e-mail o výhře, jeho výhra bez náhrady propadá pořadateli. Výherci i s fotkami budou uveřejněni na stránkách Jesenickavoda.cz, vakjesenicka.cz a facebookovém profilu Vak Jesenicka (pořadatel). Výhry budou výhercům předány/zasílány poštou nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení kontaktních údajů.
 • Souhlas s pravidly a ochrana osobních údajů: Poskytnutím e-mailové adresy vyjadřuje účastník soutěže souhlas, aby pořadatel, Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., Tyršova 248/16, 790 01 Jeseník, IČ: 65138066, jako správce zpracovával jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, e-mail pro marketingové účely.
 • Další důležité podmínky soutěže: V případě dotazů k soutěži se soutěžící mohou obrátit na e-mail: info@vakjes.cz.

Účastníci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel tímto není vůči účastníkům soutěže jinak zavázán, a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než jsou uvedená v těchto pravidlech.

Výhry nejsou právně vymahatelné. Soutěže se nemohou zúčastnit právnické osoby a zaměstnanci pořadatele.

Pokud by příspěvek obsahoval nevhodné (posouzení nevhodnosti náleží výhradně pořadateli), vyhrazuje si pořadatel právo příspěvek ze soutěže vyřadit.

O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady akci zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na soutěžních webových stránkách, kde jsou také k dispozici platná a úplná pravidla.

Pořadatel soutěže je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojenou. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli z účastníků ze soutěže v případě, že by takový účastník porušoval pravidla, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla účastníkovi vzniknout. Případné námitky s průběhem soutěže lze pořadateli zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech do 30.4.2021. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí pořadatele o námitce je konečné.

Vyobrazení výher na komunikačních materiálech (letáky, webové stránky apod.) nemusí odpovídat skutečné podobě výher.

Pořadatel tímto informuje soutěžící, že na soutěžních stránkách může využívat tzv. cookies, a to výlučně za účelem usnadnění jejich technického chodu. Správu i zákaz cookies lze provádět nástroji všech běžných prohlížečů.

V Jeseníku, dne: 24. 3. 2021.