Jedna z největších investic VAK Jesenicka je před dokončením

09.06.2022

Pokud jste významný regionální dodavatel pitné vody, jakým je VAK Jesenicka, pak všechno, co uděláte, do čeho investujete, je zásadní. Neboli naopak, všechno, co neuděláte, do čeho neinvestujete, je fatální.

Takovou zásadní věcí pro nás je úpravna vody v Adolfovicích, do které Šumný a Borový potok přivádějí významnou část surové vody, jíž následně přeměňujeme na vodu pitnou. Vzhledem k tomu, že v době nárazových dešťů či při rychlém tání sněhu má voda přitékající do adolfovické úpravny citelně nižší kvalitu, musela společnost VAK Jesenicka rozhodnout o významné investici, která by stabilizovala kvalitu námi dodávané vody i za těchto nepříznivých klimatických podmínek.

Před zvolením optimálního řešení jsme si vyžádali odborné studie a posudky od nezávislých vodohospodářských autorit. Byly jimi Ústav vodního hospodářství obcí při VÚT Brno a Vodohospodářský podnik a.s. Jejich stanoviska doporučila modernizaci technologické linky úpravny o tzv. koagulaci a vápenné hospodářství, což naší společnosti dá možnost upravovat surovou vodu i za velmi zhoršených podmínek, snižovat množství použitého chlóru, prodloužit životnost kovových potrubí a zlepšit monitoring kvality vody.

Ke zvolené chemicko-technologické části rekonstrukce Ing. Helena Sochorová, Ph.D. z Vodohospodářského podniku, a.s. uvedla: "Návrh technologie se obecně stanovuje z nejobtížnějšího kvalitativního stavu vody odebírané ze zdroje. Na základě toho je navržená technologie ve smyslu koagulace a dvoustupňové separace suspenze s následnou dezinfekcí vody vhodná a prakticky jediná možná tak, aby úpravna dokázala reagovat na všechny pro danou lokalitu možné varianty jakosti surové vody.". Investice ve výši 86 milionů korun (bez daně) byla shledána nevyhnutelnou také proto, že úpravna v té době nesplňovala podmínky vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích.

Za investora popsala aktuální situaci ředitelka VAK Jesenicka Ing. Lenka Podhorná: "V těchto dnech jde rekonstrukce do finále, testujeme nový řídící systém i instalované technologie a připravujeme se na zkušební provoz.".Technický ředitel VAK Jesenicka Robert Černý doplnil: "Chystáme se tak na převzetí díla, ale už teď máme důvod k radosti - po celé dva roky, co rekonstrukce probíhá, a to i když to bylo mnohdy velmi komplikované, jsme nemuseli ani v jednom případě provoz úpravny přerušit na tak dlouhou dobu, aby se to dotklo dodávek pitné vody pro naše odběratele.".

Závěrem doplňujeme, že téměř 50 % nákladů pokryla dotace Ministerstva zemědělství, zbytek platíme z vlastních zdrojů alokovaných právě na modernizaci naší infrastruktury.

Foto (zdroj): Tomáš Neuwirth, Robert Černý

Abychom byli féroví, od roku 1989 škrtí spotřebu vody celé Česko. Krásná ilustrace zvyšující se zodpovědnosti lidí vůči přírodním zdrojům. Těsně po Sametové revoluci průměrný Čech denně potřeboval 171 litrů! Od té doby se Česko dostalo na denní průměr okolo 90 litrů pitné vody.

Naše voda vloni putovala do 3 902 vodovodních přípojek a bylo jí jen nepatrně méně než v předešlém roce. Vedle samotného objemu vyrobené vody sledujeme i její průměrnou spotřebu na obyvatele, ale klíčovým ukazatelem jsou pro nás celkové ztráty na vodovodní síti.

Na pohled možná roztomilé zvířátko s hnědošedou srstí, ve skutečnosti hlavně potenciální přenašeč infekčních chorob, který si oblíbil život v kanálech a stokách, kde mu lidé svým nezodpovědným chováním vytvářejí ideální podmínky k vegetování. A pořádně rychlému rozmnožování.