Co je ochranné pásmo vodního zdroje?

28.10.2021

Jistě jste si při svých procházkách po lese někdy všimli cedulky 'Ochranné pásmo vodního zdroje', že jo? To je území, jež má stanoven zvláštní režim. Rozlišujeme ochranu vodních zdrojů povrchových a podzemních.

Ochranné pásmo podzemního zdroje bývá většinou oplocené, u povrchového zdroje je obvykle pouze značka. Ptáte se proč? Je to kvůli ochraně vydatnosti, zdravotní nezávadnosti a jakosti podzemních a povrchových vod využívaných k zásobování pitnou vodou s významným odběrem.

Ochranná pásma se dále dělí na dvě. Pásmo I. stupně slouží k ochraně vodního zdroje v bezprostředním okolí jímacího či odběrného zařízení. Typicky u vodárenských nádrží a ostatních nádrží s vodárenským využitím, u jezů vodních toků, slouží-li tyto jako vodní zdroj, taktéž u toků bez jezu, z nichž je voda využívána jako zdroj a samozřejmě u zdrojů podzemních vod.

Pásmo II. stupně je vodoprávním úřadem označeno vně I. stupně, a to tak, aby nedocházelo k ohrožení vydatnosti a jakosti chráněného vodního zdroje.

Opatření stanovená v ochranných pásmech vodních zdrojů definují, co se v pásmu smí a nesmí provádět, klasickými omezeními jsou například zákaz vstupu, zákaz používání či skladování závadných látek, provádění stavební činnosti, zákazy údržby komunikací a používání chemických látek, ale i provozování rekreačních akcí (např. táboření).

Asi se shodneme, že vedle zadržování vody je péče o vodní zdroje naprosto zásadní také pro Vak Jesenicka, který tady zodpovídá za dodávku významného množství pitné vody.

Námět (zdroj): Vodapitna.cz

Představte si sebe v parném létě na rozpálené betonové dlažbě náměstí anebo na sluncem sežehnutém trávníku městského parku. Rtuť teploměr směřuje ke 30 °C a přilehlý potok je spíše potůček, pramínek se tak tak dere mezi kameny. Pak přijde mrak a vylije všechnu svoji vodu na malém kousku, že se proud hnědé vody valí i po cestě i přes pole....

Na základní škole v Písečné si pod názvem Živá voda vymysleli celoroční projekt, v jehož rámci se děti učí a dovídají zajímavé informace o nejdůležitější surovině na Zemi - vodě. V rámci různých aktivit, jako je malování, tvoření a soutěžení, se také seznamují s mnohými vodními prameny Jeseníků a Rychlebských hor - bohatstvív tohoto kraje.

Osvěta a společenský tlak stále více lidí utvrzuje v tom, že kapr do vany před Vánoci nepatří a že rituál vracení vánočního kapra do rybníka je hloupost. Přesto je stále dost lidí lpících na těchto tradicích. Dovolte nám tedy připomenout několik důležitých doporučení pro nákup vánoční ryby.