Co je ochranné pásmo vodního zdroje?

28.10.2021

Jistě jste si při svých procházkách po lese někdy všimli cedulky 'Ochranné pásmo vodního zdroje', že jo? To je území, jež má stanoven zvláštní režim. Rozlišujeme ochranu vodních zdrojů povrchových a podzemních.

Ochranné pásmo podzemního zdroje bývá většinou oplocené, u povrchového zdroje je obvykle pouze značka. Ptáte se proč? Je to kvůli ochraně vydatnosti, zdravotní nezávadnosti a jakosti podzemních a povrchových vod využívaných k zásobování pitnou vodou s významným odběrem.

Ochranná pásma se dále dělí na dvě. Pásmo I. stupně slouží k ochraně vodního zdroje v bezprostředním okolí jímacího či odběrného zařízení. Typicky u vodárenských nádrží a ostatních nádrží s vodárenským využitím, u jezů vodních toků, slouží-li tyto jako vodní zdroj, taktéž u toků bez jezu, z nichž je voda využívána jako zdroj a samozřejmě u zdrojů podzemních vod.

Pásmo II. stupně je vodoprávním úřadem označeno vně I. stupně, a to tak, aby nedocházelo k ohrožení vydatnosti a jakosti chráněného vodního zdroje.

Opatření stanovená v ochranných pásmech vodních zdrojů definují, co se v pásmu smí a nesmí provádět, klasickými omezeními jsou například zákaz vstupu, zákaz používání či skladování závadných látek, provádění stavební činnosti, zákazy údržby komunikací a používání chemických látek, ale i provozování rekreačních akcí (např. táboření).

Asi se shodneme, že vedle zadržování vody je péče o vodní zdroje naprosto zásadní také pro Vak Jesenicka, který tady zodpovídá za dodávku významného množství pitné vody.

Námět (zdroj): Vodapitna.cz

Žulová se dokončením velkého vodního díla postarala o jednu z největších environmentálních investic regionu v posledních letech. Za 30 milionů korun v katastru obce Tomíkovice vzniklo lokální biocentrum, jež bude plnit několik důležitých funkcí. Významně zpomalí odtok vody z krajiny na Žulovsku. Ochrání Bukovou a Bernartice před přívalovými dešti....

Letošní Dny pramenů slibují od 13. do 19. května opět zajímavý program. Správci pramenů, město Jeseník i Priessnitzovy léčebné lázně připravili mnoho příležitostí, jak se o fenoménu pramenů v okolí Jeseníku dovědět více.